085 - 06 06 668 [email protected]

Wet Incasso Kosten (WIK)

 

Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten in Nederland van kracht. Deze wet bepaald wanneer, waarover en hoeveel incassokosten er gerekend mogen worden bij een debiteur. Tevens is er in de Wet Incassokosten de verplichte voorafgaande procedure bepaalt, waarbij de debiteur voorafgaande aan een incassoprocedure moet worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van het niet op tijd betalen van een rekening. Om de Wet Incassokosten te verduidelijken heeft incassobureau Mens Incasso de belangrijkste punten voor u uiteengezet.

Wat houden incassokosten in?

Wanneer een debiteur een rekening niet op tijd betaald wordt er veelal een incassobureau ingeschakeld om dit voor het bedrijf te doen. Om de openstaande rekening alsnog te vorderen worden er kosten gemaakt, welke worden doorgerekend aan de debiteur als incassokosten. Deze incassokosten hebben een wettelijk gesteld minimum en maximum en mogen alleen gerekend worden over de hoofdsom van de factuur.

Wanneer mogen incassokosten gerekend worden?

Voordat incassokosten gerekend mogen worden zijn er enkele verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Allereerst zal de debiteur de gestelde betalingstermijn moeten overschrijden. Na het overschrijden hiervan zal de debiteur een laatste sommatie/aanmaning moeten ontvangen. In deze laatste sommatie wordt de debiteur ingelicht over het verstrijken van de betalingstermijn en dat men nog 14 dagen heeft om de rekening te betalen. Daarnaast moet er vermeld worden dat, er na de gestelde 14 dagen, incassokosten gerekend worden en de hoogte hiervan.

Waarover mogen incassokosten gerekend worden?

Incassokosten mogen slechts over de hoofdsom van de factuur gerekend worden. Over administratiekosten, informatiekosten, dossierkosten en overige kosten die gemaakt worden om een rekening te vorderen mogen geen incassokosten gerekend worden. Dergelijke kosten vallen allen onder incassokosten.

Hoe wordt de hoogte van incassokosten bepaald?

In de Wet Incassokosten zijn er maximale percentages gesteld voor incassokosten, welke gerekend worden over de hoofdsom van de vordering. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van deze percentages. Hierbij is een minimumbedrag van €40 vereist en een maximum van €6775 aan incassokosten. Het minimale bedrag van €40 is gesteld om gemaakte kosten voor het incasseren te dekken.

Hoe worden incassokosten berekend? Een rekenvoorbeeld:

Stel, een debiteur heeft een rekening van €12.500 en heeft deze ook na de laatste sommatie niet betaald. Dan wordt het incassotraject gestart en worden de incassokosten berekend. Eerst wordt er gekeken naar wat de hoofdsom is en of er geen onterechte kosten gerekend zijn. Bij deze rekening zijn er €40 administratie kosten en €60 dossierkosten gerekend. De hoofdsom bedraagt dan €12.400

Over de eerste €2500,- wordt er 15% incassokosten gerekend (€375,-). Over de volgende €2500,- een percentage van 10% (€250,-). Over de dan volgende €5000,- zijn de incassokosten 5% (€250,-) en over de overige €2.400,- een percentage van 1% (€24,-). De totale incassokosten voor de hoofdsom van €12,400,- bedragen dan €899,-.