085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Privacy Statement Mens Incasso

Uw privacy en dat van uw klant staat bij Mens Incasso in een hoog vaandel. Alle gegevens die wij van u of vanuit derden worden verkregen worden met uiterste zorgvuldigheid bewaard, beschermd en geheimgehouden.

Hierin volgen wij de wettelijke regels van de: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Het doeleinde waarmee mens incasso persoonsgegevens verwerkt.

Mens Incasso verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor:
1. Het incasseren van door opdrachtgevers ingediende vorderingen.
2. Door middel van onze werkwijze een bijdrage leveren te leveren aan voorkoming en verkleining van schuldproblematiek bij betrokkenen.
3. Via de website binnenkomende berichten en opdrachten zo snel mogelijk te beantwoorden en verwerken.

Uitwisselen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden alleen uitgewisseld met derden wanneer:
1. Expliciet toestemming is verleend door de opdrachtgever voor het starten van een gerechtelijke procedure. Hierbij worden persoonsgegevens alleen uitgewisseld aan de derden die zorg zal dragen voor het uitvoeren van deze gerechtelijke procedure en daarop volgende executie.
2. Schuldenaar het verzoek heeft ingediend zijn/haar persoonsgegevens te laten uitwisselen aan derden die schuldenaar ondersteunen, begeleiden en/of helpen bij het verhelpen/onder controle brengen van de financiële situatie van de schuldenaar.
Mens Incasso wisselt nimmer persoonsgegevens uit aan derden voor andere doeleinden dan hierboven staat vermeld, tenzij hier hiervoor toestemming is gevraagd aan de persoon in kwestie.

Onderscheid in rol als verantwoordelijke versus bewerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Mens Incasso deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal Mens Incasso naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Onderscheid persoonsgegevens versus anonieme gegevens

Incassobureau Mens Incasso maakt binnen haar bedrijfsvoering onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, en telefoonnummer. Incassobureau Mens Incasso verkrijgt deze gegevens in het kader van haar werkzaamheden en heeft deze ook nodig om schuldenaren op de toepasselijke wettelijke wijze aan te schrijven en te informeren ten aanzien van de verschuldigdheid van de openstaande som en de verschuldigde incassokosten. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk, bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Beveiliging persoonsgegevens

Mens Incasso gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, samen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Mens Incasso zorgt voor technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of lekken tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen & klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop incassobureau Mens Incasso met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten door contact op te nemen via ons contactformulier op deze site onder vermelding van ‘Privacy’. U stelt ons daarmee in de gelegenheid om verdere vragen van uw zijde te beantwoorden en te voorkomen dat problemen of zorgen bij u zouden (blijven) bestaan.

Mogelijk misbruik

Mogelijk treft u een beveiligingslek aan of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij u om direct met Mens Incasso contact op te nemen.
Mens Incasso heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 23-5-2018