Privacy Disclaimer

Incassobureau Mens Incasso is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen in haar werkzaamheden (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het is onmogelijk om onze dienstverlening te verrichten zonder daarbij bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle werkzaamheden en de databases van incassobureau Mens Incasso zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegeven en incassobureau Mens Incasso houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

MELDINGSPLICHT
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dan wel bij een functionaris voor de gegevensbescherming(fg), welke is geregistreerd bij het CBP. Het CBP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, de soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het CBP vindt u via de website: www.cbpweb.nl.

ONDERSCHEID IN ROL ALS VERANTWOORDELIJKE VERSUS BEWERKER
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal incassobureau Mens Incasso deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal incassobureau Mens Incasso naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop incassobureau Mens Incasso als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

ONDERSCHEID PERSOONSGEGEVENS VERSUS ANONIEME GEGEVENS
Incassobureau Mens Incasso maakt binnen haar bedrijfsvoering onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Incassobureau Mens Incasso verkrijgt deze gegevens in het kader van haar werkzaamheden en heeft deze ook nodig om debiteuren op de toepasselijke wettelijke wijze aan te schrijven en te informeren ten aanzien van de verschuldigdheid van de openstaande som en de verschuldigde incassokosten. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk, bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKT INCASSOBUREAU MENS INCASSO UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevens om:
• tot incasso in de breedste zin des woord van de door onze opdrachtgevers uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
• op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden in geschat
• door middel van onze dienst een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
• uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Incassobureau Mens Incasso verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het CBP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming(fg). Incassobureau Mens Incasso kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden zijn uitsluitend bewerkers van gegevens en voldoen op hun beurt weer aan de gestelde wettelijke verplichtingen die behoren bij die hoedanigheid.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Incassobureau Mens Incasso gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, samen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

EXTERNE LINKS
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop incassobureau Mens Incasso met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten door contact op te nemen via ons contactformulier op deze site onder vermelding van ‘Privacy’. U stelt ons daarmee in de gelegenheid om verdere vragen van uw zijde te beantwoorden en te voorkomen dat problemen of zorgen bij u zouden (blijven) bestaan.

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1-4-2014