Incassobureau Inschakelen?

Mens Incasso staat voor u,
en uw klant klaar!

Een incassobureau inschakelen is als ondernemer vaak een grote stap. Vroeger dacht men bij een incassobureau vaak aan ‘bruten en tirannen’. We zagen ze als mannen wie met de megafoon de debiteur kwamen bedreigen, de gepensioneerde militair of bodybuilder wie er dreigend uitzag en de ‘wanbetaler’ dwong om te betalen. Dit is gelukkig het geval niet meer. Maar er is nog steeds veel onduidelijkheid over wat incassobureaus nu eigenlijk doen, welke rechten incassobureaus hebben, wanneer je een incassobureau moet inschakelen en hoe je er een goed incassobureau uitkiest. Hier in deze wiki lees je alles over wat wij als incassobureau voor uw bedrijf kunnen doen.

Wat doet incassobureau Mens Incasso?

Wanneer u last heeft van klanten die facturen niet op tijd betalen, kunt u Mens Incasso als incassobureau inschakelen. Wij benaderen uw klant op een respectvolle en klantvriendelijke manier, met als de doel de factuur te incasseren. Daarmee zijn wij een verlengstuk van uw debiteurenbeheer en ontzorgt uw bedrijf van debiteuren die moeilijk of niet betalen. Een incassobureau is gespecialiseerd het vinden van een oplossing voor betalingsachterstanden. Met de expertise, kennis en vasthoudendheid van een incassobureau vorderen zij veelal uw openstaande factuur.

Incassobureaus kunnen zowel facturen vorderen bij consumenten, bedrijven als bij de overheid. Mens Incasso heeft hierin zich gespecialiseerd in business-to-business vorderingen, waarbij er naast het vorderen van de openstaande factuur, ook uw klantrelatie in een hoog vaandel staat.

Waarom Mens Incasso als incassobureau inschakelen?

Wanneer uw bedrijf te maken krijgt met een debiteur die niet aan zijn betalingsverplichting voldoet zijn er 3 soorten partijen die u kunt inschakelen om dit voor u te laten regelen:

  • Advocaat inschakelen om uw debiteur direct te dagvaarden
  • Gerechtsdeurwaarder inschakelen voor gerechtelijke procedures
  • Incassobureau inschakelen voor minnelijke incasso

Een incassobureau specialiseert zich in minnelijke incasso, dit houdt in dat zij, zonder tussenkomst van een rechter, het openstaande bedrag bij de debiteur vorderen. Een incassobureau doet simpel gezegd hetzelfde als uw eigen bedrijf, maar er zijn bepaalde redenen waarom het via een incassobureau wel werkt. Als eerste is er de psychologische impact bij debiteuren als zij worden benaderd door een derde partij over een openstaande factuur. Met het inschakelen van een incassobureau geeft u een duidelijke boodschap aan de debiteur dat de maat vol is. Het spreekwoord ‘vreemde ogen dwingen’ is dan ook de reden waarom incassobureaus veelal succesvol zijn. Daarnaast is er de ervaring van incassobureaus van het omgaan met debiteuren dat een rol speelt. Hierbij zijn er door ervaring methodes ontwikkeld die een debiteur tot betaling doet overgaan.

Bij Mens Incasso zijn de methodes toegespitst op de bewustwording van de debiteur dat zij (financiële) problemen ondervinden en hier wellicht hulp bij nodig hebben. Mens Incasso werkt dan ook samen met tal van partijen die deze hulp kunnen bieden aan hulpbehoevende debiteuren.

Ook werken wij samen met gerechtsdeurwaarders, om, als het nodig is, een gerechtelijke procedure te starten als debiteuren geen vorm van medewerking om tot een oplossing te komen verlenen.

Voordelen van incassobureau Mens Incasso

Ontzorgen

Het constant achter een debiteur aan moeten zitten wegens een onbetaalde factuur zorgt bij veel ondernemer voor frustratie en stress. Daarnaast wilt u de tijd die u erin steekt liever aan andere dingen besteden. Mens Incasso ontzorgt u van deze frustratie, stress en werkzaamheden door dit van u over te nemen.

Klantvriendelijkheid

Het moeilijke aan onbetaalde facturen is dat u uw geld wilt hebben, maar dit vaak niet ten kosten wilt laten gaan van uw relatie met de klant. Wij, als incassobureau, zijn een neutrale partij en hebben er alle baat bij om zowel u, als uw klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Hulp aan debiteuren

Als incassobureau ligt onze kern bij het incasseren van openstaande facturen, maar wij gaan nog verder. Uw klant is onze klant en mochten deze problemen ondervinden waardoor betalingsachterstanden ontstaan, dan helpen wij hen deze problemen aan te pakken. Zo wordt de factuur betaald en behoudt u uw klant.

Maatwerk

Iedere onbetaalde factuur heeft een ander verhaal en zo behandelen wij deze dan ook. Afhankelijk van de situatie van de debiteur en uw wensen als opdrachtgever gaan wij te werk. Wilt u intern uw debiteurenbeheer verbeteren? Wij geven graag advies om incassozaken te voorkomen.

Expertise

Het omgaan met moeilijk en niet betalende klanten is voor onze dagelijkse kost. Onze methoden en vasthoudendheid zorgen ervoor dat ook uw lastigste klanten tot betaling overgaan.

Tijdswinst

Als ondernemer houdt u zich het liefst bezig met werkzaamheden die uw bedrijf vooruit helpen. Het achterna zitten van klanten die niet op tijd betalen is een tijdconsumerende bezigheid, waarvan de tijd beter besteedt kan worden. Door het uit handen te geven aan een incassobureau maakt u die tijd vrij voor belangrijkere dingen.

Zowel minnelijke als gerechtelijke incasso

Als incassobureau zijn wij gespecialiseerd in minnelijke incasso procedures. Mocht dit geen vruchten afwerpen, dan werken wij voor gerechtelijke procedures samen met gerenommeerde gerechtsdeurwaarderskantoren om zo alsnog betaling af te dwingen.

Voordelig

In de meeste gevallen neemt de debiteur de kosten voor een incassoprocedure voor haar rekening. Echter, het komt voor dat dit niet gebeurt en worden de kosten bij u gefactureerd. Wij geloven erin dat deze kosten naar verhouding moeten zijn tot het te vorderen bedrag. Wij facturen dan ook maximaal 11,25% van de waarde van de factuur. Hoe groter de factuur, hoe kleiner het percentage.

Wanneer geeft u een factuur uit handen?

Voorkomen is altijd beter dan genezen en daarvoor is een goed debiteurenbeleid van belang. Veel ondernemers vinden het aandringen bij klanten om over te gaan op betaling soms moeilijk, waardoor het versturen van een herinneringsfactuur soms niet, of niet consequent, wordt gedaan. Zoals u als bedrijf u werk professioneel uitvoert, is het professioneel ogen van uw debiteurenbeleid evengoed van belang.

Wij adviseren om de dag na het verstrijken van de betalingstermijn altijd een herinnering te sturen met daarin een betalingstermijn van 5 dagen. Bel daarbij de dag na het versturen van de herinnering de debiteur op om bevestiging te krijgen of de debiteur de herinnering heeft ontvangen. Een dergelijk kort telefoongesprek brengt vaak al veel aan het licht. Zo komt het voor dat een adres niet meer klopt, zij zelf problemen ondervinden met debiteuren die niet betalen of andere problemen ondervinden. Ongeacht de reden is er veelal een oplossing te vinden, waardoor het inschakelen van een incassobureau niet meer nodig is.

Mocht betaling toch uitblijven, dan adviseren wij minimaal tweemaal een herinnering te sturen, voordat u een factuur overdraagt aan een incassobureau. Daarbij is het stellen van een maximaal aantal dagen van het overschrijden van de betalingstermijn van de factuur altijd goed om te doen. Wij adviseren om bij maximaal 60 dagen van het overschrijden van de factuur deze uit handen te geven aan een incassobureau.
Uit ervaring mogen wij stellen dat, hoe langer de overschrijding van de factuur is, des te moeilijker het is het factuurbedrag te verhalen.

Hoe verloopt de incassoprocedure?

Een incassoprocedure is op te delen in 2 fases, een minnelijke en een gerechtelijke fase. Een minnelijke incassoprocedure is het meest klantvriendelijk. Hierbij wordt er gezamenlijk met uw klant gekeken naar mogelijke oplossingen. Mocht uw klant hier geen gehoor aan geven, dan zal er in goed overleg worden overgegaan op een gerechtelijke incasso.

Een incassobureau inschakelen voor een minnelijke incasso doet u door de openstaande facturen en benodigde informatie over uw klant toe te sturen. U ontvangt vervolgens een bevestiging en het incassobureau start een dossier. Bij Mens Incasso wordt dezelfde dag nog een aanmaning per brief en/of e-mail naar uw klant gestuurd. Deze aanmaning bevat informatie over de factuur, de bijkomende kosten en een verzoek aan uw klant over te gaan tot betaling.
Naast schriftelijke communicatie wordt uw klant ook telefonisch benaderd. Hierbij wordt er in een gesprek gekeken naar de mogelijkheden en eventueel een voorstel voor een betalingsregeling met uw klant besproken.
Mocht uw klant niet in staat zijn het volledige bedrag in 1 keer te voldoen, dan zal een voorstel altijd eerst door u goedgekeurd moeten worden, voordat hier akkoord voor wordt gegeven. Uiteraard zal het hierbij van belang zijn dat uw klant de regeling kan nakomen.

Nu komt het uiteraard voor dat tijdens een minnelijke incassoprocedure er geen resultaat wordt geboekt. Uw klant reageert niet, heeft geen financiële middelen, belooft veel, maar komt niks na. In dergelijke gevallen kan een gerechtelijke procedure uitkomst bieden.
Hierbij worden o.a. de factuur, herinneringen en aanmaningen overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Uw klant wordt vervolgens gedagvaard. Het verdere verloop van een gerechtelijke procedure is afhankelijk van vele factoren. Gaat uw klant in verweer, hoe oordeelt de rechter over de situatie, wat zijn de verhaalmogelijkheden, allemaal factoren die een rol spelen bij de uitkomst van een gerechtelijke procedure.

Minnelijke incassoprocedure

Bij minnelijke incasso wordt u klant per brief en e-mail er van op de hoogte gesteld dat wij als incassobureau de opdracht hebben gekregen een of meerdere facturen bij de klant de incasseren. Hierbij geven wij eveneens aan eventuele financiële problemen besproken kunnen worden en wij hier tal van samenwerkende partijen voor hebben die de ondernemer kunnen ondersteunen om deze op te lossen.
Naast de communicatie per brief en e-mail nemen wij telefonisch contact met uw klant op. Hierbij inventariseren wij met uw klant waar de mogelijke oplossingen liggen en worden er afspraken gemaakt omtrent betaling.

Mocht er uit een gesprek met uw klant blijken dat deze in financieel slecht weer verkeerd, dan zullen we u klant mogelijk doorverwijzen naar een van onze samenwerkende partijen. Deze partijen bestaan o.a. uit budgetcoaches, accountants, bedrijfsadviseurs, en organisaties in de schuldhulpverlening en/of faillissementspreventie. Zij kunnen uw klant specifiek helpen met problemen die zijn ondervinden. Hierdoor wordt uw klant de mogelijkheid geboden zich te herstellen.

Mocht u ons als incassobureau inschakelen, dan stellen wij bij minnelijke incasso 2 doelen. Het eerste doel is om uw openstaande factuur betaald te krijgen. Daarnaast hebben we als doel uw klantrelatie te behouden. Dit doen wij door uw klant met alle respect te behandelen en verder te kijken dan alleen het geld. Hierdoor kunt u in de toekomst zaken blijven doen met de klant en is de kans dat een zelfde situatie zich herhaald klein.

Gerechtelijke incassoprocedure

Mocht uw klant geen gehoor geven, tijdens de minnelijke incasso, dan is het starten van een gerechtelijke incasso een mogelijkheid. Voor gerechtelijke incasso werken wij samen met verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland.

Bij gerechtelijke incasso wordt uw klant gedagvaard, zal er een rechtszitting zijn en zal hier een vonnis uit voortvloeien. Na het uitbrengen van het vonnis door de rechtbank zal een gerechtsdeurwaarder overgaan op executie van het vonnis en mogelijk beslag leggen bij uw klant.

Voor er wordt overgegaan op gerechtelijke incasso wordt dit uitvoerig met u besproken. Dit wordt gedaan om eventuele financiële risico’s duidelijk te maken. Kosten voor gerechtelijke incasso worden in alle gevallen 1-op-1 aan onze opdrachtgevers doorgerekend.

Wat zijn de kosten van een incassobureau?

Kosten voor een incassoprocedure worden door het incassobureau door middel van incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur. Mocht wij als incassobureau uw factuur en de incassokosten succesvol incasseren, dan wordt 100% van het factuur bedrag uitgekeerd.

Het komt voor dat niet het volledige bedrag geïncasseerd kan worden door bijvoorbeeld faillissement van de debiteur. Hierbij wordt er dan een herberekening van incassokosten gemaakt op het geïncasseerde bedrag, waarna deze in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Deze kosten kunnen maximaal tot 11,25% van het geïncasseerde bedrag oplopen. Is er meer dan € 2500,- geïncasseerd, dan wordt dit percentage lager.
Mochten wij er niet in slagen geld voor u te incasseren en in goed overleg het dossier gesloten, dan zitten er geen kosten voor u aan verbonden.

Hoe dient u vordering in?

U kunt een vordering heel gemakkelijk via de website indienen. Via het formulier Vordering Indienen vult u uw gegevens en die van de debiteur in, load u de factuur up en drukt u op verzenden. Zodra wij deze hebben ontvangen krijgt u per mail een bevestiging en starten wij een dossier.
Mocht u van tevoren nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen en al u vragen laten beantwoorden, altijd gratis, altijd vrijblijvend.

Contact

Kom met ons in contact.
Wij doen ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.