Gerechtelijke incasso

Wanneer een debiteur bij een minnelijk traject niet betaald kan er gekozen worden een gerechtelijke incasso te starten. Bij gerechtelijke incasso wordt de debiteur gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. Hierbij wordt een gerechtelijke procedure gestart dat uitmondt op een gerechtelijk vonnis. Vaak is het uitbrengen van een dagvaarding voldoende om een debiteur tot betaling over te halen. Wanneer betaling uitblijft beslist de rechter. Na uitspraak van de rechter volgt de executie van het vonnis. Dit kan leiden tot beslaglegging van goederen, onroerende zaken, banktegoeden e.d. van de debiteur.

Gerechtelijke incasso: Dagvaarding

Wanneer er wordt overgegaan op gerechtelijke incasso wordt de debiteur gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt de rechter gevraagd de debiteur te veroordelen tot het betalen van de hoofdsom, de buitengerechtelijke incassokosten en de rente. Daarbij wordt tevens verzocht de debiteur te veroordelen voor het betalen van de kosten van de gerechtelijke incassoprocedure, zoals griffierecht, salaris gemachtigde en de kosten van de deurwaarder.

Gerechtelijke incasso: Conclusie-wisseling

Nadat de dagvaarding is uitgebracht heeft de debiteur de gelegenheid te antwoorden op de dagvaarding, het zogeheten concluderen. Bij de kantonrechter kan dit mondeling, in alle overige gevallen zal dit schriftelijk door een advocaat moeten geschieden. Na een eventuele conclusie vanuit de debiteur krijgt de eisende partij de gelegenheid hier op te reageren door middel van een conclusie van dupliek, wat voor de debiteur vervolgens ook nog geldt. Na conclusie-wisseling volgt een vonnis van de rechter.

Gerechtelijke incasso: Vonnis

De rechter geeft uitspraak door middel van een vonnis. Hierin geeft de rechter aan wie er gelijk heeft en hoeveel de debiteur moet betalen. Eveneens komt er besluit van de rechter wie de gerechtelijke kosten op zich moet nemen. Over het algemeen geldt dat de verliezende partij de gerechtelijke kosten op zich moet nemen.

Gerechtelijke incasso: Executie vonnis

De executie van het vonnis zal geschieden via de gerechtsdeurwaarder. Hierbij zal er eerst getracht worden de debiteur tot betaling te laten overgaan. Wanneer dit niet lukt zal executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan er besloten worden beslag te leggen op goederen, banktegoeden, onroerende zaken e.d.. Kosten voor executie van het vonnis worden verhaald op de debiteur.

Gerechtelijke incasso: de kosten

Wanneer er gekozen wordt om via de rechtbank uw debiteur aansprakelijk te stellen voor het verschuldigde bedrag zal er een voorschot betaald moeten worden. Dit voorschot is bedoeld om de kosten voor de ambtshandeling die nodig zijn te dekken. Het voorschot wordt vastgesteld aan de hand van Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag).
Dit voorschot wordt tijdens de procedure grotendeels verhaald op de debiteur.

Gerechtelijke incasso: de afrekening

Incassobureau Mens Incasso

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Wilt u meer weten over een gerechtelijke incasso en hoe Incassobureau Mens Incasso u hierbij kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Vragen over gerechtelijke incasso?

Mens Incasso legt het u graag uit

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.