085 - 06 06 668 [email protected]

Algemene voorwaarden Mens Incasso

Per 1 april 2014

1. Definities
1.1 Incassobureau Mens Incasso hierbij genoemd als opdrachtnemer.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon en diens gemachtigd vertegenwoordiger, welke met incassobureau Mens Incasso een overeenkomst aangaat,
1.3 Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever.
1.4 Overeenkomst: de tussen incassobureau Mens Incasso en opdracht gesloten overeenkomst voor het leveren van bepaalde diensten.
1.5 Vordering: het totaalbedrag dat de debiteur dient te voldoen.
1.6 Hoofdsom: totaalbedrag van openstaande facturen.
1.7 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die incassobureau Mens Incasso levert, waarbij de opdrachtgever altijd afstand doet van haar zelf gestelde algemene voorwaarden.
1.8 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden van incassobureau MENS Incasso nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen blijven bestaan en nietig of vernietigde bepaling, in overleg met de opdrachtgever, aangepast worden met als doel betreffende bepaling in goede orde te behouden.
1.9 Incassobureau MENS Incasso is altijd bevoegd aangedragen opdrachten te weigeren en/of aangenomen opdrachten voortijdig te staken zonder hiervoor een reden aan te geven.

2. Tarieven
2.1 Wanneer de opdrachtgever de aangegeven traject tijd doorloopt zonder dat incassobureau MENS Incasso hierbij resultaat boekt, zitten er voor de opdrachtgever hier geen kosten aan verbonden.
2.2 Wanneer de opdrachtgever de opdracht voor het eindigen van het traject tijd of bij het, buiten om of in samenspraak met MENS Incasso, de opdrachtgever een overeenkomst sluit met betreffende debiteur, word door MENS Incasso 75% van de gestelde incassokosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Ook wanneer het gaat om het teruggeven van goederen van de debiteur naar de opdrachtgever worden deze kosten in rekening gebracht. Hierbij is 75% van de incassokosten excl. BTW.
2.3 Wanneer de opdrachtgever binnen de eerste 14 dagen na het indienen van een vordering bij MENS Incasso directe betaling ontvangt van de debiteur, worden de aan de debiteur gerekende administratiekosten van de verstuurde laatste sommatie in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
2.4 Geïncasseerde rente over de vordering komen ten gunste van Mens Incasso, tenzij anders is overeengekomen.

3. Betaling
3.1 Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum overgeboekt te zijn naar incassobureau MENS Incasso, tenzij anders is overeengekomen..

4. Informatie
4.1 Alle inlichtingen c.q. gegevens die op grond van een met incassobureau MENS Incasso gesloten overeenkomst worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer, ook niet na afloop van de overeenkomst, worden vermenigvuldigd, noch op enige wijze geheel of gedeeltelijk bekend of toegankelijk worden gemaakt voor derden. De onderneming waarop de gegevens betrekking hebben, daaronder begrepen – noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen. Opdrachtgever is gehouden inlichtingen uitsluitend voor eigen gebruik en de overeengekomen doelen aan te vragen. Indien door Opdrachtgever dan wel door zijn medewerkers of aan hem gelieerde personen om welke reden dan ook niet aan het in dit artikel bepaalde wordt voldaan, is Opdrachtgever verplicht alle door incassobureau MENS Incasso dientengevolge geleden schade te vergoeden en haar te vrijwaren voor aanspraken op schadevergoeding die dientengevolge door derden bij haar worden ingediend.
4.2 Opdrachtgever erkent dat incassobureau MENS Incasso niet kan garanderen en/of instaan voor de juistheid, volledigheid en/of recentheid van versterkte inlichtingen, gegevens of adviezen. Opdrachtgever aanvaard dat iedere zakelijke beslissing een eventueel risico met zich meebrengt en dat incassobureau MENS Incasso bij het verstrekken van adviezen en gegevens tegenover de opdrachtgever hiervoor geen zekerheid kan bieden op welke wijze dan ook.

5. Incasso
5.1 Incassobureau MENS Incasso is bij het uitvoeren van incasso werkzaamheden gebonden aan haar gedragsregels en filosofie zoals deze op de website beschreven staan. De opdrachtgever aanvaardt deze aanpak bij het aangaan van een overeenkomst met incassobureau MENS Incasso.
5.2 Indien opdrachtgever incassobureau MENS Incasso opdraagt een vordering te incasseren, machtigt opdrachtgever incassobureau MENS Incasso in haar naam alle benodigde Incasso – en gerechtelijke handelingen te (doen) verrichten die naar het oordeel van incassobureau MENS Incasso noodzakelijk zijn. Genoemde machtiging houdt onder meer in:
– het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
– het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
– het ontvangen van gelden;
– het zo nodig treffen van een verantwoordelijke betalingsregeling.
5.3 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, geen contacten met de debiteur te hebben en deze in alle gevallen naar incassobureau MENS Incasso te verwijzen. Er zal door Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met incassobureau MENS Incasso afspraken met debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering. Indien Opdrachtgever deze voorwaarde niet in acht neemt, is er sprake van wanprestatie van de zijde van Opdrachtgever in de zin van art. 6:74 e.v. BW.
5.4 Incassobureau MENS Incasso zal de door de opdrachtgever aangeleverde vordering binnen de wettelijke en/of contractuele incassokosten en/of rente verhogen, waarbij rente wordt berekend totdat de gehele vordering voldaan is.
5.5 Opdrachtgever dient alle relevantie informatie die nodig is op een opdracht uit te voeren aan te leveren aan incassobureau MENS Incasso. Incassobureau MENS Incasso is niet verantwoordelijk voor het niet juist, niet volledig of niet tijdig aanleveren van betreffende informatie.
5.6 Incassobureau MENS Incasso vindt het niet vanzelfsprekend gerechtelijke procedures uit te voeren voor haar opdrachtgever, aangezien Mens Incasso bij dit proces de debiteur niet verder wil benadelen met incassokosten naast de gerechtelijke kosten.
5.8 Afdracht van de door incassobureau MENS Incasso ontvangen gelden worden uiterlijk na 14 dagen overgeboekt naar de opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Incassobureau MENS Incasso levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan of aansprakelijk zijn voor het incasso resultaat.
6.2 Incassobureau MENS Incasso is te allen tijde niet aansprakelijk voor verlies, schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door verzuim, nalatigheid of onachtzaamheid van haar werknemers en of derden of voortvloeiend uit toevallige omstandigheden buiten haar controle bij het inwinnen, ontvangen, interpreteren, samenvatten, rapporteren, communiceren of leveren van diensten, adviezen en/of gegevens. Incassobureau MENS Incasso is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zelf niet als risico op eventueel gevolgschade vooraf bekend gemaakt is.

7. Toepasselijk recht, geschillen
7.1 Alle met incassobureau MENS Incasso aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, waarop de algemene voorwaarden gelden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

8. Wijziging van voorwaarden
Incassobureau MENS Incasso is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen, waarbij de wijziging van kracht zal zijn vanaf de bovenstaande genoemde datum.